Beroepscode, uw rechten en klachten

 

De gedragsregels zoals omschreven in de Beroepscode voor Psychotherapeuten (zie www.lvvp.info.nl en www.psychotherapie.nl) zijn van toepassing.

Als u besluit dat u in behandeling gaat, is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw psychotherapeut.
Een overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan beschreven in de Wet op de kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de  AVG, de privacywetgeving regelen de bescherming van uw privacy. Om uw privacy zo zorgvuldig mogelijk te bewaken wordt er per e-mail enkel vanuit de beschermde omgeving van JePraktijkOnline met u gecorrespondeerd. Al het besprokene wordt als strikt vertrouwelijk behandeld. Informatie aan derden wordt slechts gegeven na uw toestemming.

Belangrijke rechten als u in psychotherapie gaat zijn:
U heeft recht op informatie
U heeft recht op geheimhouding van uw gegevens
U heeft recht op inzage in het dossier voor zover het uzelf betreft
U heeft het recht om zelf een hulpverlener te zoeken
U heeft het recht om een klacht in te dienen
 

Als u klachten heeft en een gesprek leidt niet tot een oplossing, dan kan via het LVVP-bureau een bemiddelaar ingezet worden. Hiernaast kan klachtbehandeling plaatsvinden via de klachtencommissie van de LVVP (www.lvvp.info.nl). Psychotherapeuten en klinisch psychologen vallen sinds de inwerkingtreding van de Wet BIG onder het tuchtrecht en derhalve kunnen klachten bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg ingediend worden.