Privacy statement

 

Privacy Statement De Zwaluw, Praktijk voor Psychotherapie Anneke C. Beugelink

 

A.C.Beugelink, verbonden aan De Zwaluw Praktijk voor Psychotherapie te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30264837 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.

Dit privacystatement legt uit hoe zij met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg)

 

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie A.C.Beugelink persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van A.C.Beugelink;
 3. bezoekers van de website www.psychotherapiebeugelink.nl ;
 4. alle overige personen die met A.C.Beugelink contact opnemen of van wie A.C.Beugelink persoonsgegevens verwerkt.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

A.C.Beugelink verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of “je praktijk online”) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. met toestemming van betrokkene worden opgenomen tijdens behandelsessies met als doel intervisie en/of supervisie.

 

 1. Doeleinden verwerking

A.C.Beugelink verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd.

 

 1. Rechtsgrond

A.C.Beugelink verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

 1. Verwerkers

A.C.Beugelink kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens haar instructies persoonsgegevens verwerken. Zij sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

 1. Persoonsgegevens delen met derden

A.C.Beugelink deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Zij deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 

 1. Doorgifte buiten de EER

A.C.Beugelink geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt zij ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Bewaren van gegevens

A.C.Beugelink bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Zij hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

Van bezoekers van de website www.psychotherapiebeugelink.nl worden geen gegevens bewaard.

 1. Wijzigingen privacystatement

A.C.Beugelink kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website www.psychotherapiebeugelink.nl gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht A.C.Beugelink te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact met haar opnemen door een e-mailbericht te sturen naar dezwaluw@planet.nl.

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop A.C.Beugelink persoonsgegevens verwerkt, kunt u met haar contact opnemen door een e-mailbericht te sturen naar dezwaluw@planet.nl.  Een klacht tracht zij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).